Aktualności

Regulamin AROMA FIT01-05-2019

REGULAMIN KLUBU AROMA FIT
    ważny od 1 maja 2019r.


I. Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu AROMA FIT”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu AROMA FIT („Klub” lub „Klub AROMA FIT”).
2. Regulamin niniejszy stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez AROMA FIT.
3. Klub AROMA FIT świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Klubu AROMA FIT.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2019r.i zastępuje dotychczasowy regulamin Klubu.

II. Zawarcie umowy i członkostwo w Klubie
1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub AROMA FIT („Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”), zawiera umowę o korzystanie z usług klubu AROMA FIT („Umowa”), z firmą Lech-Pol Invest Company
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sycowie, ul. Szosa Kępińska 1, 56-500 Syców, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej , IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000725058, NIP: 911 190 44 65, REGON: 020265668, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 49 562 500,00 PLN będącą czynnym podatnikiem VAT.
Osoba, która zawarła umowę określana jest dalej „Klubowiczem”.
2. Umowa pomiędzy Klubowiczem, a Klubem jest zawierana poprzez założenie konta w Klubie oraz podpisania oświadczenia o otrzymaniu regulaminu i polityki prywatności albo formularza umieszczonego na stronie https://fitness-sycow.cms.efitness.com.pl  oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.
3. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest otrzymanie przez Klubowicza karty dostępowej (karnetu). Zawarcie umowy jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klubowicz zapoznał się z Regulaminem. Regulamin jest dostępny pod adresem:
https://fitness-sycow.cms.efitness.com.pl oraz w Klubie.
4. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
5. Każdy Klubowicz otrzymuje indywidualny numer Klubowicza.
6. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo korzystania z usług Klubu jest karta członkowska (karnet).
7. W przypadkach wskazanych w Regulaminie Klubowicza, Klub może odmówić członkostwa w Klubie, wypowiedzieć Umowę lub rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia.
8. Klubowicz jest zobowiązany informować Klub o wszelkich zmianach adresu (adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego.
9. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.
10. W przypadku zawarcia umowy poprzez rejestrację internetową lub poza Klubem (np. w przypadku eventów), do czasu pierwszej wizyty w Klubie Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz musi poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane wyłącznie pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klub zwraca wszystkie otrzymane płatności w terminie do 14 dni, chyba, że Klubowicz rozpoczął korzystanie z Klubu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klubowicza użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
11. W przypadku zawarcia umowy poza Klubem, Klub dostarczy jej treść, tj. treść niniejszego regulaminu oraz deklarację w formacie PDF na adres mailowy Klubowicza w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o ile dokumenty te nie zostały dostarczone przy zawarciu umowy.


III. Cesja karnetu
1. Klubowicz ma prawo do cesji karnetu odnawialnego oraz zawieszonego bez ponoszenia opłat.
2. Cesja zwrotna możliwa jest w terminie 30 dni od dnia cesji pierwotnej. Po upływie tego terminu dotychczasowy Klubowicz ma obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej. W terminie 30 dni od cesji Klubowicz ma prawo do otrzymania nowego karnetu również bez ponoszenia opłaty wpisowej.
3. Dla skuteczności cesji niezbędna jest obecność cedenta i cesjonariusza jednocześnie w klubie, podpisanie oświadczenia o cesji oraz założenia konta dla nowego Klubowicza.
4. Przedmiotem cesji nie mogą być karnety obciążone długami.
IV. Czas obowiązywania umowy
1. W przypadku członkostwa płatnego w formie gotówki lub karty płatniczej, członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres – umowa z Klubem jest zawierana na czas określony 30 dni.
2. W przypadku członkostwa opłacanego w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza umowa z Klubem jest zawierana na czas nieokreślony.
3. Klubowicz ma prawo zawiesić członkostwo w Klubie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Zawieszenie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN.
4. Zawieszenie należy zgłaszać najpóźniej do 25 - ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego członkostwo ma zostać zawieszone.
5. Zawiesić można jedynie członkostwo opłacane w formie obciążenia płatniczej Klubowicza (samoodnawialne). Karnety przedpłacone nie podlegają zawieszeniom.
6. Jeśli po upływie 3 miesięcy Klubowicz nie zgłosi wypowiedzenia członkostwa, zostanie ono automatycznie wznowione, co skutkuje pobieraniem opłat miesięcznych za członkostwo.
7. Zawieszenie członkostwa Klubowicz może zgłosić:
a. osobiście w recepcji Klubu,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Klubu. Adresy mailowe Klubu podane są na stronie internetowej  https://fitness-sycow.cms.efitness.com.pl
8. W przypadku zaległości płatniczych, a w szczególności braku uiszczenia miesięcznej opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca lub braku możliwości obciążenia karty Klubowicza do tego dnia, Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zaległości. Nie wyłącza to obowiązku uiszczania dalszych opłat aż do czasu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
9. Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie karnetu zawieszonego.


V. Wypowiedzenie umowy
1. Klubowicz może wypowiedzieć umowę:
a. osobiście w recepcji Klubu, wypełniając formularz wypowiedzenia,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail powinna zawierać dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer członka klubu. Wypowiedzenie zaczyna obowiązywać w dniu otrzymania wiadomości przez Klub.
2. Z zastrzeżeniem przypadków rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca następnego. Umowa jest uważana za wypowiedzianą ze skutkiem na koniec miesiąca następnego, jeżeli oświadczenie zostało złożone najpóźniej trzydziestego dnia w miesiącu jego złożenia (np. składając wypowiedzenie 17 marca, umowa zostaje rozwiązana w dniu 30 kwietnia).
3. W terminie określonym w punkcie 2. powyżej umowę może wypowiedzieć Klub w razie braku płatności ze strony Klubowicza lub w razie naruszenia przez Klubowicza Regulaminu. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, a w szczególności niestosownego zachowania Klubowicza, wyrządzenia szkody, umowa może być wypowiedziana przez Klub w trybie natychmiastowym.


VI. Umowy korporacyjne
1. W przypadku firm zasady współpracy określone są także w odrębnej Umowie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, przeważają postanowienia Umowy.
2. W przypadku umów korporacyjnych Klubowicze otrzymują imienne karty, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub zamiany. Recepcja Klubu ma prawo do żądania potwierdzenia tożsamości osoby posiadającej kartę imienną. Podmiot wskazany w umowie będzie informował Klub o zmianie podmiotu uprawnionego na podstawie danej karty co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Brak informacji powoduje, że nowa osoba nie będzie mogła korzystać z dotychczasowej karty.
3. Każdy Klubowicz korzystający z Klubu na podstawie umowy korporacyjnej akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu.
4. Płatnikiem wynagrodzenia za korzystanie z Klubu jest podmiot wskazany w umowie korporacyjnej. Brak zapłaty przez płatnika do 5 dnia miesiąca uniemożliwia korzystanie z Klubu osobom objętych umową korporacyjną.


VII. Ogólne warunki korzystania z Klubu
1. Celem zawarcia umowy między Klubem, a Klubowiczem jest zapewnienie przez Klub możliwości odbywania treningu na siłowni, uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz treningu z trenerem osobistym oraz innych świadczeń ogłaszanych na stronie internetowej Klubu.
2. Regulamin Klubowicza ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubowicza.
3. Klub świadczy usługi w zakresie siłowni i zajęć grupowych.
4. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń przez Klubowicza.
5. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
6. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
a. gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom oraz porządkowi w Klubie,
b. nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
c. nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
8. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu, a także za szkody wyrządzone przez Klubowicza osobom trzecim
9. Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klubowicza podczas ćwiczeń (zdjęcia) i publikowania ich w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Klubu oraz współpracujących z Klubem trenerów i instruktorów. Na żądanie Klubowicza jego opublikowany wizerunek będzie – w miarę możliwości technicznych – zanonimizowany lub usunięty. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Klubowi do działalności promocyjnej lub reklamowej.
10. W przypadku organizowania przez Klub zajęć sportowo rekreacyjnych w plenerze (wycieczki rowerowe, kajakowe, ćwiczenia w plenerze) odpowiedzialność Klubu ograniczona jest wyłącznie do szkód powstałych z winy umyślnej Klubu oraz szkód wynikających bezpośrednio z nieprawidłowych instrukcji i poleceń instruktora Klubu. Ponadto wyłączona jest odpowiedzialność Klubu za szkody wynikające z wypadków komunikacyjnych, utopień, niefortunnych upadków Klubowiczów, szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. Uczestnik imprezy plenerowej ma obowiązek indywidualnego ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, chyba, że Klub postanowi inaczej.


VIII. Godziny otwarcia
1. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Rodzaje karnetów, z uwzględnieniem, cen, czasów otwarcia Klubów i innych cech przypisanych do określonego rodzaju karnetu opublikowane są na stronie internetowej
https://fitness-sycow.cms.efitness.com.pl . Opis karnetu jest niezmienny do czasu wypowiedzenia i może być przechowywany oraz odtwarzany w każdym czasie przez Klubowicza i inne osoby posiadające dostęp do sieci internetowej. W przypadku planowanych przez Klub zmian warunków karnetów, Klubowicze będą informowani o tych zmianach zgodnie z art. XXII niniejszego regulaminu oraz zachowują prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. XXII regulaminu.
2. Przewidziane jest otwarcie Klubu w porze nocnej. Pora nocna oznacza udostępnienie Klubu dla Klubowiczów poza standardowymi godzinami otwarcia. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu oraz rezygnacji z otwarcia Klubu w porze nocnej.
3. Zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu, poza porą nocną.
4. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.


IX. Zachowanie
1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
5. W przypadku nieobecności pracowników, w szczególności w porze nocnej, Klubowicz zobowiązuje się do stosowania poleceń pracowników Recepcji Hotelu AROMA Stone. Zdanie ostatnie punktu 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
6. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu AROMA FIT, a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Klub zwraca Klubowiczowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
7. Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektu, w którym zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.


X. Treningi Personalne
1. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu AROMA FIT.
2. Z treningów personalnych może korzystać tylko osoba, która jest aktywnym Klubowiczem AROMA FIT.
3. Klub honoruje karty sportowe systemu Benefit, ew inne , Klubowicze posiadający takie karty, mogą korzystać z usługi Treningu wyłącznie po założeniu konta Gość w systemie obsługi klienta Klubu AROMA FIT.
4. AROMA FIT nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas realizowanego Treningu.
5. Integralną częścią Treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu.
6. Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Trenerzy Personalni oraz Klub nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwskazaniach zdrowotnych.
7. Trener AROMA FIT po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.
8. Zakup Treningów jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Klubowicza.
9. Treningi personalne można zakupić jedynie w Recepcji Klubu AROMA FIT.
10. Rodzaje treningów dostępne są na stronie internetowej Klubu i podlegają one okresowym zmianom.
11. Zakupione Treningi Personalne nie podlegają zwrotowi.
12. Klubowicz może scedować zakupione treningi personalne innej osobie, pod warunkiem, że ma ona konto zgodnie z pkt 2. lub jest aktywnym Klubowiczem AROMA FIT.
13. Klubowicz może odwołać umówiony trening personalny na min. 24 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera przez SMS. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uznaje się za realizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.
14. W przypadku rozwiązania umowy przez Klub z trenerem, u którego Klubowicz ma wykupione treningi personalne, AROMA FIT zobowiązuje się zapewnić Klubowiczowi zrealizowanie wykupionych sesji treningowych u innego Trenera.
15. Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzenie w Klubie. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu AROMA FIT ma prawo do obciążenia Klubowicza karą w wysokości 500 PLN oraz może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zwrotu jakichkolwiek należności.


XI. Postępowanie ze sprzętem
1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
2. Hantle muszą być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli z wysokości.
3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.


XII. Odzież
1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
3. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
4. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim, komunistycznym oraz nawołującymi do agresji i przemocy. Ponadto elementami obrażającymi, wulgarnymi, naruszającymi moralność i obyczajność.


XIII. Wejście do Klubu
1. Karta członkowska ma formę karty zbliżeniowej umożliwiającej wejście do Klubu. W przypadku zgubienia karty zbliżeniowej, Klubowicz powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty zbliżeniowej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klubowicza oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu zgodnie z cennikiem na zasadach określonych w Regulaminie Klubowicza.
2. Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.
3. Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza kary zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.
4. Trenowanie bez karty wiąże się z nałożeniem dodatkowej opłaty określonej w cenniku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.
5. Dostęp do szafek w szatni blokowany jest kluczem.


XIV. Zajęcia Grupowe
1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem AROMA FIT.
2. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać poprzez stronę internetową AROMA FIT https://fitness-sycow.cms.efitness.com.pl  lub w Recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne.
4. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. W przypadku nieodwołania obecności, Klubowicz traci możliwość zapisywania się na zajęcia grupowe na okres 2 tygodni.
5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
6. Zajęcia grupowe nie odbywają się, jeśli liczba osób zapisanych na te zajęcia co najmniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem jest mniejsza niż 5.
7. Klub ma prawo do zmiany grafików bez informowania o tej zmianie Klubowiczów.


XV. Rodzina, przyjaciele i dzieci
1. Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.
2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie Recepcji Hotelowej i Restauracyjnej.
4. Klub może zorganizować zajęcia sportowo – rekreacyjne o charakterze zabawy dla dzieci w wieku od lat 5 do 12 pod nadzorem instruktora. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest pisemna zgoda opiekuna na uczestnictwo w zajęciach oraz poniesienie opłaty. Szczegóły zajęć z dziećmi będą do zapoznania się w Recepcji Klubu.


XVI. Muzyka/ używanie telefonów komórkowych
1. Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
3. Klubowiczowi nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.


XVII. Doping i inne środki
1. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby AROMA FIT, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
2. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja.


XVIII. Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione
1. Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w klubie przez okres do 2 tygodni. Po tym czasie zostaną zutylizowane. Klub nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Klubowicza.
2. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.


XIX. Zasady obowiązujące w porze nocnej
1. Postanowienia Regulaminu Klubowicz znajdują zastosowanie również do pory nocnej, chyba że co innego wynika z jego treści.
2. W porze nocnej dyspozycyjność pracowników Klubu jest ograniczona.
3. W porze nocnej Klub umożliwia Klubowiczom korzystanie wyłącznie z siłowni, bez dostępu do pozostałych sal fitness.
4. Klubowicz korzysta z usług świadczonych przez Klub w porze nocnej, akceptując niekiedy nieobecność pracowników Klubu oraz brak możliwości uzyskania od nich pomocy.


XX. Płatności
1. Klubowicz może dokonać zapłaty w formie gotówki albo za pomocą karty płatniczej lub w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją także kartę kredytową, kartę przedpłaconą itd.).
2. W przypadku płatności w formie gotówki albo karty płatniczej, Klubowicz uiszcza jednorazową opłatę wpisową oraz cenę karnetu za jeden miesiąc członkostwa w Klubie. Opłata członkowska w dalszym okresie jest uiszczana w okresach 30 dniowych.
3. W przypadku zgłoszenia w terminie 30 dni kalendarzowych od wygaśnięcia dotychczasowego członkostwa, chęci wykupienia członkostwa na zasadach określonych w punkcie 2 powyżej, nie jest wymagane ponowne uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej. Wykupienie członkostwa w tym terminie będzie traktowane jako przedłużenie członkostwa.
4. W przypadku płatności w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza w każdym pierwszym dniu miesiącu członkostwa lub w pierwszą środę miesiąca członkostwa, jeśli pierwszy nie jest dniem roboczym, rachunek bankowy Klubowicza zostanie automatycznie obciążony miesięczną opłatą. W przypadku, gdy pobranie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, z uwagi na brak środków lub utratę ważności karty płatniczej, Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zapłaty.
5. W przypadku wyboru płatności w formie obciążenia karty płatniczej, Klubowicz powinien zapewniać środki pieniężne na posiadanym rachunku bankowym w terminach płatności określonych w Punkcie 4 powyżej. W przypadku braku środków na rachunku bankowym Klubowicza, karta członkowska zostanie zablokowana.
6. Klubowicz może odblokować kartę uiszczając zaległą opłatę miesięczną w Recepcji Klubu lub na koncie on-line.
7. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału IV niniejszego Regulaminu Członkostwa, wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Pierwsza opłata członkowska jest proporcjonalna do ilości dni danego miesiąca, w którym klient zakupił karnet. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej https://https://fitness-sycow.cms.efitness.com.pl  .
8. W przypadku gdy Klubowicz dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody dysponenta karty na obciążenie jego karty opłatami z tytułu uczestnictwa w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej w dyspozycji Klubowicza.
9. Klub ma prawo do pobierania z karty płatniczej Klubowicza nie tylko opłat za korzystanie z Klubu, ale wszelkich innych opłat i kar umownych przewidzianych w Regulaminie oraz postanowień, do których odwołuje się Regulamin.
10. Dodatkowe opłaty są naliczane w następującej wysokości:
a. 25 PLN za wyrobienie duplikatu zbliżeniowej karty członkowskiej.
b. 30 PLN za zawieszenie członkostwa w Klubie.
11. W przypadku nieprzestrzegania odpowiednich postanowień Regulaminu Klubu, mogą zostać nałożone następujące opłaty:
a. 250 PLN za udostępnienie karnetu osobom trzecim.
b. 50 PLN za trenowanie bez ważnej karty członkowskiej.
c. 5 PLN za monit smsowy lub mailowy w sprawie zaległych płatności.
12. W przypadku braku płatności zadeklarowanej przez Klubowicza, a w szczególności w razie niemożliwości ściągnięcia środków Klubowicza z karty płatniczej, Klub ma prawo prowadzenia działalności windykacyjnej, łącznie z wysłaniem wezwania do zapłaty oraz do wszczęcia postępowania sądowego.
13. W przypadku płatność z kont walutowych, kwoty będą przeliczane na PLN według kursu banku Klubu. Co do zasady walutą zapłaty jest polski złoty.
14. W przypadku zapłaty kartą płatniczą, jej obciążenie następuje z chwilą złożenia dyspozycji przez Klubowicza.


XXI. Reklamacje
1. Klubowicz może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Klub AROMA FIT w sposób sprzeczny z Umową korespondencyjnie na adres siedziby Klubu albo wybranej placówki Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wybranej placówki Klubu.
2. W treści reklamacji Klubowicz powinien wskazać swoje imię, nazwisko, indywidualny numer Klubowicza oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Klub AROMA FIT z zawartą Umową.
3. Reklamacje składane przez Klubowicza będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.


XXII. Zmiany regulaminu
Klub AROMA FIT zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na stronie internetowej https://fitness-sycow.cms.efitness.com.pl wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie nie krótszą niż 14 dni oraz zastrzegając co najmniej 14 dniowy termin na wypowiedzenie umowy Klubowiczowi, jeżeli nie zgadza się on na zmiany w Regulaminie. Ponadto Klubowicz otrzyma zmienioną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli Klubowicz podał błędny lub nieaktualny adres mailowy lub też adres mailowy Klubowicza stracił aktualność w chwili wysłania informacji o zmianie Regulaminu.


XXIII. Dane osobowe i kontakt z Klubowiczami
1. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) , niezbędnych do zawarcia Umowy.
2. Klub, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania przez takich danych jak m.in. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, zdjęcie oraz informacje o zdrowiu. Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług – celem zapewnienia Klubowiczowi bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych, znajdują się w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralny załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Klub rejestruje wejścia Klubowicza za pomocą czytników kart zbliżeniowych. Dodatkowo, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe.
4. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klubowicza w ramach rejestracji oraz danych w skazanych w pkt. 2 powyżej jest AROMA FIT
5. AROMA FIT przetwarza Dane osobowe Klubowicza w celu wykonania zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z Klubu, a także na potrzeby marketingu, zapewnienia bezpieczeństwa Klubowiczom oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa .
6. Każdy Klubowicz ma m.in. prawo dostępu do Danych Osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy i poprawnego świadczenia usług, może spowodować odmowę zawarcia umowy. Ponadto każdy Klubowicz ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
7. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.

Wróć do listy
X Korzystamy z plików cookies. Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Plików Cookies.