Aktualności

Polityka prywatności21-05-2018

Polityka prywatności

Informacja ogólna

Ochrona danych osobowych w Lech-Pol Invest Company Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Sycowie, ul. Szosa Kępińska 81, 56-500 Syców (dalej: „AROMA FIT”, „my”) traktowana jest  bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, by Państwa dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania
i wykorzystywania danych osobowych, podejmowane działania a także ma na celu poinformować Państwa odnośnie Waszych praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. AROMA FIT wykorzystuje dane osobowe w celach określonych
w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania przez Państwa.

Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?

AROMA FIT poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności
i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa posiadanych danych.

Czym są Dane osobowe ?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer karty, adres IP). AROMA FIT przetwarza dane osobowe w różnych celach. W zależności od celu, zastosowane mogą być różne podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania oraz okresy przechowywania.

Czym jest przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).

Naszym zadaniem jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się do klientów o podanie danych osobowych jedynie gdy jest to absolutnie konieczne.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

W przypadku umów zawieranych z AROMA FIT, administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest AROMA FIT.

Co to oznacza?

Oznacza to, że AROMA FIT decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, czyli jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Można skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”
 • przez e-mail: daneosobowe@lech-pol.wroc.pl
 • telefonicznie: 62 594 0505 w dni robocze w godzinach 9 – 15.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależności od rodzaju współpracy m.in.: za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do platformy internetowej umożliwiającej zamawianie kart oraz Strefę Członkowstwa  oraz później w ramach Państwa udziału w działalności marketingowej AROMA FIT (np. w konkursach, ankietach) opierającej się na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora lub oddzielnie wyrażonej zgodzie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ:

 • wyrazili nam Państwo na to zgodę w celu świadczenia usługi związanej
  z korzystaniem z oferty AROMA FIT (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji)
 • mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług przez AROMA FIT oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Państwa kanał komunikacji lub prowadzenie analiz i statystyk
 • jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z AROMA FIT (np. na prowadzenie konta na platformie internetowej)

Państwa dane przetwarzamy również na cele podatkowe i rachunkowe, bo jest to wymagane przepisami prawa.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane Państwa przechowujemy w zależności od celu przez określony czas:

 • W celu świadczenia usługi – do momentu upływu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
 • W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji Państwa karty lub do zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
 • W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Pliki cookies, Adres IP i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 • W związku z możliwością świadczenia usług drogą elektroniczną AROMA FIT może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies i piksele śledzące. O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo w Polityce w sprawie plików cookies

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

AROMA FIT może udostępnić Państwa dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu o ile jest to zgodne z wyrażoną przez Państwa zgodą lub opiera się o usprawiedliwiony interes administratora: Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klientom (Państwa pracodawca), podmiotom drukującym kartę, dostawcą dodatkowych usług dostępnych w ramach naszej oferty, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierającym nasze działania marketingowe, podmiotom prowadzącym audyty oraz organom publicznym.

Jakie Państwo mają  prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych?

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, wszystkie prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami:

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo dostępu do Waszych danych, które przechowujemy jako administrator danych.

Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych

Mogą Państwo zaktualizować przekazane nam dane osobowe. W zależności od celu przetwarzania zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której Państwo korzystacie  lub w podany powyżej sposób.

Gdy zmiana jest możliwa, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

Aktualizacja danych może potrwać nawet do 48 godzin w dni robocze co jest związane z ustawieniem systemów.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami w podany powyżej sposób.

Aby nie otrzymywać dalej informacji Newslettera należy kliknąć w link rezygnacji w odpowiednim przesłanym przez nas mailu.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Waszych danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
 • Wasze dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

Mają Państwo prawo ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Prawo do przenoszenia Waszych danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo otrzymania od nas Waszych danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Wasze dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Prawo żądania usunięcia Waszych danych osobowych

Mogą Państwo zgłosić do nas żądanie usunięcia Waszych danych i jeżeli Państwa dane: nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być usunięte.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktujcie się Państwo z nami jednym ze sposobów podanych powyżej.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W przypadku korzystania ze stron www i aplikacji mobilnych, Wasze dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską więcej informacji znajdziesz na tej stronach:

https://cloud.google.com/security/gdpr/

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Protection_Directive  

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Wasze prawa?

Na podstawie Państwa danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Was. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę. Na podstawie Waszego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do Państwa oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. wielkości miasta, w którym korzystasz z karty, korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

Nie podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji na podstawie sprofilowanych informacji o Was.

Zmiany niniejszego dokumentu

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Państwa danych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 21.05.2018 r.

Mogą się Państwo z nami skontaktować

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności

skontaktujcie się Państwo z nami jednym ze sposobów podanych powyżej.

Prosimy o wpisanie stosownego tematu w korespondencji, co umożliwi nam skuteczniejszą obsługę Twojego zgłoszenia.

Zasady zawarte w niniejszej polityce stosowane są również do Lech-Pol Invest Company Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sycowie, ul. Szosa Kępińska 1, 56-500 Syców, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla  Wrocławia -Fabrycznej , IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000725058, NIP: 911 190 44 65, REGON: 020265668, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 49 562 500,00  PLN będącą czynnym podatnikiem VAT.

Wróć do listy
X Korzystamy z plików cookies. Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Plików Cookies.